برندگان چهارمین دوره جشنواره من بچه شیعه هستم

موضوع جشنواره
مخاطبان جشنواره
مراحل اجرای جشنواره

نحوه ارسال آثار

شرایط عمومی شرکت در جشنواره
قوانین جشنواره
نحوه امتیازدهی